do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
obszar zainteresowań
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje
seminaria
wyklady

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
linki

Przedmioty prowadzone w ramach katedry
POZYSKIWANIE FINANSOWANIA DLA MSP Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE (WDW)
Kod ECTS:
Punkty ECTS:
1
L. Godz:
Wyklad: 15
Rok:
II
Semestr:
Status:
do wyboru
Język:
polski
Dla studentów studiów stacjonarnych, wykład do wyboru
Prowadzacy wykład:
Prowadzacy cwiczenia:
Opis przedmiotu:
Budżet UE; polityka regionalna i jej narzędzia Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Podstawowe zasady udzielania wsparcia z EFS i EFRR,
Perspektywa finansowa 2004-2006; Perspektywa finansowa 2007-2013 i środki dla Polski, Narodowa Strategia Spójności;
Krajowe programy operacyjne i ich beneficjenci: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybrane Regionalne Programy Operacyjne i ich uszczegółowienia: RPO Województwa Pomorskiego, RPO Warmia i Mazury, Instytucje zarządzające i pośredniczące.
Definicja i weryfikacja statusu MSP; sytuacje szczególne
Pomoc publiczna w programach operacyjnych: definicja i przesłanki wystąpienia, podstawy prawne i schematy pomocy. PKD wyłączone z pomocy w ramach programów.
Tryby wyłaniania projektów do współfinansowania, Treść ogłoszenia o naborze wniosków,
Podręcznik beneficjenta; Zasady kwalifikowalności kosztów; Dokumentacja aplikacyjna: Generator wniosków; Wniosek i załączniki; Wskaźniki produktu i rezultatu, Trwałość rezultatów, Promocja projektu, Biznesplan, Oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, Ocena oddziaływania na środowisko; Procedura oceny wniosków; Procedury odwoławcze; Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu; Podpisanie umowy o dofinansowanie; Rozliczenia i raportowanie w ramach projektu: wniosek o płatność; Nadzór nad realizacją projektu. Odstępstwa i aneksy od umowy
Forma zaliczenia:
Projekt w grupie 2-3 osobowej
WARUNEK ZALICZENIA: Przygotowanie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dofinansowanie projektu dla wybranego/fikcyjnego przedsiębiorstwa z programu RPO WP 2007-2013 Działania 1.1.
Bibliografia:
1. Narodowa Strategia Spójności
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
7. Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
8. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
9. Szczegółowy opis osi priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
10. Oficjalny (rządowy) serwis internetowy http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
11. Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
12. Materiały Agencji Rozwoju Pomorza S.A. http://www.arp.gda.pl
Materiały Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Wymogi:
Podstawy rachunkowości (znajomość rachunku zysków i strat oraz bilansu),
Finanse Przedsiębiorstwa (sprawozdania proforma, ocena opłacalności inwestycji)
Podstawy informatyki (znajomości technik komputerowych : uruchomienie komputera, wprowadzanie danych do arkuszy, umiejętność poruszania się w sieci Internet, umiejętność przygotowania prezentacji)
Cele do osiągnięcia:
przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne dostępne w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP. Przedmiot ma także za zadanie przygotować studentów do poszukiwania informacji na temat funduszy oraz bieżącej aktualizacji swojej wiedzy (czytania ze zrozumieniem zmieniających się wytycznych dotyczących programów)


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 27-09-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry